OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, w celu i zakresie określonym w:
  1. obowiązujących przepisach prawa,
  2. zawartych umowach oraz
  3. udzielonej zgodzie.
 3. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do kopii danych,
  3. prawo do żądania sprostowania danych w przypadku, gdy dane nieprawidłowe lub niekompletne,
  4. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych, inaczej „prawo do bycia zapomnianym” w przypadku, gdy:
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
  6. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy:
  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wynikającą z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 4. Podanie danych przez Panią/ Pana może być obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będzie przepis powszechnie obowiązującego prawa lub zawarta umowa pomiędzy stronami.
 5. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdzie podstawą jest zgoda podanie danych jest dobrowolne. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.
 6. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta